Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sphagnum squarrosum
Sphagnum palustre
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum contortum
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Spergularia rubra
Spergularia media
Spergularia lycia Σπεργκουλάρια της Λυκίας
Spergularia heldreichii
Spergularia diandra
Spergularia bocconii
Spergula pentandra
Spergula arvensis
Spartium junceum Σπάρτο
Sparganium erectum neglectum
Sparganium erectum erectum
Sparganium angustifolium
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας