Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Abramis brama Λεστιά
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Abies alba Χτενοέλατο