Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus lusitanicus orientalis
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Aurinia saxatilis orientalis
Aquilegia ottonis ottonis
Asio otus otus Νανόμπουφος
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Allium pallens pallens
Alcea pallida pallida
Allium paniculatum paniculatum
Aster tripolium pannonicus
Astragalus thracicus parnassi
Anthemis tinctoria parnassica
Allium parnassicum parnassicum
Agrodietus ripartii pelopi Αγροδίαιτος ο Ριπάρτης
Allium circinnatum peloponnesiacum
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Anthus spinoletta petrosus Νεροκελάδα …
Anthyllis vulneraria pindicola