Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis milensis milensis Γουστέρα της Μήλου
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Lacerta viridis meridionalis Πρασινόσαυρα η …
Podarcis erhardii megalophthenae Σιλιβούτι το Μεγαλόφθηνο
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Elaphe longissima longissima Γιατρόφιδο
Podarcis erhardii livadhiaca Σιλιβούτι το Λιβαδικό
Podarcis erhardii levithensis Σιλιβούτι της Λεβίθας
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο