Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Circaetus gallicus Φιδαητός
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Cettia cetti cetti Ψευταηδόνι