Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ
Ostrya carpinifolia Οστρυά
Oropodisma chelmosi Ορωπόδισμα του Χελμού
Oropodisma tymphrestosi Ορωπόδισμα του Τυμφρηστού
Oropodisma taygetosi Ορωπόδισμα του Ταϋγέτου
Oropodisma erymanthosi Ορωπόδισμα του Ερυμάνθου
Oropodisma willemsei Ορωπόδισμα του Βίλλεμσε
Oropodisma parnassica Ορωπόδισμα το Παρνάσσιο
Oropodisma macedonica Ορωπόδισμα το Μακεδονικό
Oropodisma kyllinii Ορωπόδισμα το Κυλλήνιο
Oropodisma karavica Ορωπόδισμα το Καράβιο
Oropodisma lagrecai Ορωπόδισμα το Λαγκρεκάκιο
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crex crex Ορτυκομάνα
Orobanche pubescens Οροβάγχη η χνουδωτή
Ornithopus pinnatus Ορνιθόπους ο πτερωτός
Ornithopus compressus Ορνιθόπους ο πεπιεσμένος
Ononis biflora Ονωχίδα η διανθής