Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Abies cephalonica Κεφαλλονίτικο έλατο
Abies borisii-regis Μακεδονικό έλατο
Abies alba Χτενοέλατο