Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula aristata thessala
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Festuca rubra thessalica
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Silene flavescens thessalonica
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Barbus barbus thessalus Μουστακάτο της Θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Piptatherum miliaceum thomasii
Astragalus thracicus thracicus
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Fumaria petteri thuretii
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Isatis tinctoria tinctoria
Anthemis tinctoria tinctoria
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Stipa tirsa tirsa