Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Serratula tinctoria
Sesamum indicum
Seseli aroanicum
Seseli parnassicum
Seseli peucedanoides
Seseli tortuosum
Sesleria anatolica
Sesleria argentea
Sesleria coerulans
Sesleria doerfleri
Sesleria robusta
Sesleria taygetea
Sesleria tenerrima
Sesleria vaginalis
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Sibbaldia parviflora