Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Trinia frigida
Trinia glauca pindica
Trinia glauca glauca
Triplachne nitens
Trisetum aureum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum laconicum
Trisetum splendens tenue
Triticum baeoticum
Triticum durum
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Triturus cristatus karelinni Λοφιοφόρος Τρίτωνας
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Troglophilus cavicola Τρωγόφιλος υων κοιλωμάτων