Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Phasianus colchicus mongolicus Φασιανός της Μογγολίας
Passer montanus montanus Δεντροσπουργίτης
Paracaloptenus caloptenoides moreanus Παρακαλόπτερος του Μωρηά
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Podarcis erhardii mykonensis Σιλιβούτι της Μυκόνου
Paranocarodes fieberi mytilenensis Παρανοκαρώδης π Μυτιλήνιος
Podarcis erhardii naxensis Σιλιβούτι της Νάξου
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Papaver argemone nigrotinctum
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Portulaca oleracea oleracea
Podarcis erhardii ophidusae Σιλιβούτι της Οφιδούσας
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Podisma pedestris pedestris Πόδισμα …
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Poa bulbosa perligulata
Pterocephalus perrenis perrenis