Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cichorium intybus
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Cichorium spinosum
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Cicuta virosa
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Cionura erecta
Circaea luteliana
Circaetus gallicus Φιδαητός
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Cirsium appendiculatum
Cirsium arvense vestitum
Cirsium candelabrum
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium creticum triumfetti