Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Cervus elaphus Ελάφι
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Ziphius cavirostris Ζιφιός (Ραμφοφάλαινα)
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Martes foina Κουνάβι
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι