Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla glaucescens
Alchemilla flabellata
Alchemilla fallax
Alchemilla bulgarica
Alchemilla aroanica
Alchemilla amphisericea
Alchemilla acutiloba
Alcea setosa
Alcea rosea
Alcea pallida pallida
Alcea pallida cretica
Alcea heldreichii
Alcea apterocarpa
Ajuga reptans
Ajuga pyramidalis
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga laxmannii
Ajuga iva
Ajuga genevensis