Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Urginea maritima
Urospermum picroides
Urtica dioica dioica
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Vaccaria hispanica grandiflora
Vaccaria hispanica hispanica
Vaccaria pyramidata
Vaccinium myrtillus Βακκίνιο ο μύρτιλλος
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο