Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella spicata
Trigonella spinosa
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonella striata
Trinia frigida
Trinia glauca glauca
Trinia glauca pindica
Triplachne nitens
Trisetum aureum
Trisetum flavescens splendens
Trisetum laconicum
Trisetum splendens tenue
Triticum baeoticum
Triticum durum
Trollius europaeus
Tropaeolum majus
Tuberaria guttata
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tulipa agenensis