Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium schoenoprasum
Allium rubrovittatum
Allium roseum
Allium ritsii
Allium platakisii
Allium pillosum
Allium phthioticum
Allium parnassicum minoicum
Allium parnassicum parnassicum
Allium paniculatum villosulum
Allium paniculatum euboicum
Allium paniculatum fuscum
Allium paniculatum paniculatum
Allium pallens pallens
Allium obtusiflorum
Allium nigrum
Allium neapolitanum
Allium moschatum
Allium meteoricum
Allium melanantherum