Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chelidonium majus
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium foliosum
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium multifidum
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο
Chenopodium polyspermum Χηνοπόδιο το πολύσπερμο
Chenopodium rubrum Χηνοπόδιο το ερυθρό
Chenopodium urbicum Χηνοπόδιο το αστκό
Chenopodium vulvaria Χηνοπόδιο η βουλβάρια
Chenorrhinum idaeum Χενόρρινο της Ιδής
Chenorrhinum minus Χενόρρινο το μικρό
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Chlamydophora tridentata Χλαμυδοφόρα η τριοδοντωτή
Chondrilla juncea