Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Proterorhinus marmoratus Ρινογωβιός
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Prunus persica Ροδακινιά
Prunus prostrata
Prunus spinosa Τσαπουρνιά
Prunus webbii Αγριοροδακινιά
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Pinus montana Βουνόπευκο
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Pinus pinea Κουκουναριά