Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arum alpinum
Arum creticum
Arum dioscoridis
Arum elongatum
Arum idaeum
Arum italicum
Arum maculatum
Arum nickelii
Arum petteri
Arundo donax
Arundo plinii
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asparagus acutifolius
Asparagus aphyllus
Asparagus maritimus
Alopecurus vaginatus
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Ballota glandulosissima