Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Arum alpinum
Arum creticum
Arum dioscoridis
Arum elongatum
Arum idaeum
Arum italicum
Arum maculatum
Arum nickelii
Arum petteri
Arundo donax
Arundo plinii
Allium ursinum ucrainicum
Allium vineale
Asparagus acutifolius
Asparagus aphyllus
Asparagus maritimus
Asparagus officinalis officinalis
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Asplenium petrarchae