Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica panormitana panormitana
Vicia pannonica pannonica
Viola palustris palustris
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Veronica orsiniana orsiniana
Viola orphanidis orphanidis
Valeriana officinalis officinalis
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Verbascum nigrum nigrum
Vicia sativa nigra
Vicia monantha monantha
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vicia villosa microphylla
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Verbascum speciosum megaphlomos
Vicia sativa macrocarpa
Viola macedonica macedonica
Vicia lutea lutea
Veronica glauca kavusica