Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nigella carpatha
Nigella damascena
Nigella degenii
Nigella doerfleri
Nigella fumariifolia
Nigella sativa
Nonea cesatiana
Nonea obtusifolia
Nonea pallens
Nonea pulla
Nonea ventricosa
Notobasis syriaca
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Najas marina
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Narcissus serotinus
Nardus stricta
Narthecium scardicum