Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pinus montana Βουνόπευκο
Prunus cerasus Βυσσινιά
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Prunus domestica domestica Δαμασκηνιά
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Picea abies Ερυθροελάτη
Populus nigra Καβάκι
Prunus avium Κερασιά
Pinus halepensis Κοινό πεύκο
Pinus pinea Κουκουναριά
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Prunus cerasifera Μακεδονική κορομηλιά
Pinus peuce Μακεδονικό πεύκο
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Prunus mahaleb Μαχλεμπί
Paliurus spina-christi Παλιούρι
Pinus pinaster pinaster Παραθαλάσσιο πεύκο
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής