Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paronychia albanica graeca
Paronychia albanica albanica
Parnassia palustris
Paris quadrifolia
Parietaria officinalis
Parietaria lusitanica
Parietaria judaica
Parietaria diffusa
Parietaria cretica
Parentucellia viscosa
Parentucellia latifolia
Parapholis pycnantha
Parapholis marginata
Parapholis incurva
Parapholis filiformis
Papaver stipitatum
Papaver somniferum somniferum
Papaver somniferum setigerum
Papaver rhoeas
Papaver purpureomarginatum