Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Juncus trifidus trifidus
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Juniperus communis communis Θαμνόκεδρο
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Juniperus drupacea Δενδρόκεδρο
Juniperus excelsa Αγριοκυπάρισσο
Juniperus foetidissima Βουνοκυπάρισσο
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Juniperus phoenicea Θαμνοκυπάρισσο
Juniperus sabina Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο
Jurinea cadmea
Jurinea consanguinea
Jurinea mollis
Jurinea taygetea
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Kernera saxatilis
Kickxia commutata commutata
Kickxia commutata graeca
Kickxia elatine crinita