Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Heliotropium dolosum
Heliotropium europaeum
Heliotropium halacsy
Heliotropium hirsutissimum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Heliotropium supinum
Helleborus cyclophyllus
Hemarthria altissima
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Heodes ottomanus Ηόδης ο Οθωμανός
Heodes virgaurea Ηόδης η χρυσόβεργα
Heptaptera colladonioides
Heracleum humile Ηράκλειο το χαμηλό
Heracleum orphanidis
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Heracleum sphondylium ternatum
Hermodactylus tuberosus
Herniaria cinerea
Herniaria degenii