Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Grus grus Γερανός
Gryllomorpha albanica Γρυλλόμορφος ο Αλβανικός
Gryllomorpha cretensis Γρυλλόμορφος ο Κρητικός
Gryllomorpha dalmatina Γρυλλόμορφος ο Δαλματικός
Gryllomorpha guentheri Γρυλλόμορφος ο γκουενθέριος
Gryllomorpha pieperi Γρυλλόμορφος ο πηπέριος
Gryllomorpha wettsteini Γρυλλόμορφος του Βεττστάιν
Gryllus bimaculatus Γρύλλος ο δίστικτος
Gryllus campestris Γρύλλος ο πεδινός
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gymnospermium altaicum
Gynandriris monophylla
Gynandriris sisyrinchium
Gypaetus barbatus aureus Γυπαητός
Gyps fulvus Όρνιο
Gypsophila glomerata
Gypsophila muralis