Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Lophochloa hispida
Lophochloa pubescens
Lotus aduncus
Lotus aegaeus
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Laurus nobilis Δάφνη
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus latifolius Λάθυρος ο πλατύφυλλος
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης