Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Helichrysum taenari
Helicotrichon aetolicum
Helicotrichon agropyroides
Helicotrichon compressum
Helicotrichon convolutum convolutum