Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Eryngium ternatum
Erysimum asperulum
Erysimum atticum
Erysimum calycinum
Erysimum candicum candicum
Erysimum candicum carpathum
Erysimum cephalonicum
Erysimum cheiranthus
Erysimum corinthium
Erysimum creticum
Erysimum cuspidatum
Erysimum diffusum
Erysimum drenowskii
Erysimum graecum
Erysimum hayekii
Erysimum horizontale
Erysimum linariifolium
Erysimum microstylum
Erysimum moesiacum Ερύσιμο της Μοισίας
Erysimum mutabile