Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Althaea armeniaca
Althaea cannabina
Althaea officinalis
Althenia filiformis
Alyssoides cretica
Alyssoides sinuata
Allium pillosum
Alyssum baldaccii
Alyssum caliacrae
Alyssum chalcidicum
Alyssum chlorocarpum
Alyssum corymbosoides
Alyssum cuneifolium
Alyssum degenianum
Allium phthioticum
Alyssum diffusum
Alyssum doerfleri
Alyssum euboeum
Alcea heldreichii
Alcea apterocarpa