Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOI KINAROS KAI LEVITHA KAI NISIDES LIADIA, PLAKA, GLAROS, MAVRA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4210020
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1456.97
Χερσαία Έκταση (ha) 1456.97
Συνολική Περίμετρος (km) 61.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 280.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου This site comprises all the offshore islands Kinaros ans Levitha and the islets Liadia, Plaka, Glaros and Mavra. The islets are located almost in the centre of the Aegean between Amorgos and Leros islands with maximum altitude not exceeding 300 m. The two larger ones are inhabited. There are cultivations in the centre of Levitha islet. There are also a lot of free grazing goats all over the island. On Kinaros islet there are also cultivations and goats but fewer than on Levitha. In both islets there are very deep bays, which could be considered similar to fjords. The vegetation on Kynaros and Levitha is phrygana and maquis. There are very few intermittent streams. Geologically the whole area consists of limestones of the Jurassic - Triassic period.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important site for seabirds and raptors. Species of concern include: Falco eleonorae and Larus audouinii.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Overgrazing is the main threat. Other threats incude disturbance by fishermen and introduced cats and rats.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (Κοκκινονούρης)
Puffinus puffinus puffinus (Μύχος)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη