Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα NISOS AGIOS EFSTRATIOS KAI THALASSIA ZONI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR4110014
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λέσβου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 11299.12
Χερσαία Έκταση (ha) 4209.93
Συνολική Περίμετρος (km) 42.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 296.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου gios Efstratios is an isolated island in the Central Aegean, circa 30 km from the nearest island, Lemnos. The sea separating Agios Efstratios from the other islands is at least circa 200 m deep, in all directions. The marine area covers 12% of the site. The highest hilltop is 303 m according to the available maps. The rocks are schists, shales, and volcanic trachyte, with only some limestone patches. A large part of the coast consists of sea cliffs with caves. Most of its area was used in the past as arable land or was intensely grazed. Today there only 200 inhabitants, almost all of them concentrated at the fishing village of the NW side of the island. Cultivation and intense grazing take place in only small areas now. As a result, the formerly cultivated or grazed lands are being invaded by plants from various origins but no typical habitat has been formed yet. There are also Centaurea spinosa communities among the phrygana along the sandy beaches. Quercus macrolepis does not form an oak forest any more; the trees are only isolated and some thickets have remained only in the steep valleys. There are also some thickets of Salix alba and Populus alba near the village and the larger rivulet courses are bordered by Nerium oleander and Vitex agnus-castus. An earthquake has caused a lot of ruins where several species of reptiles occur.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες An important colony of Eleonora's Falcons is found in the island, as well as significant numbers of breeding Shags. The area is also important for many migratory species, including herons and waders.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Generally, the island is not intensely threatened by human activities. Most of the fields are abandoned, but grazing is uncontrolled, although not intense. The fishstocks of the area and Posidonia sea beds are threatened by trawling, practiced mainly by fishermen from N. Greece. Illegal fishing with dynamite and spear guns is also practiced. In the neighbouring sea area there is a route for oil tankers. The risk of an accident and the consequent oil spill is a continuous threat for the area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis cretica cretica
Crassula vaillantii
Elymus farctus rechingeri
Lythrum borysthenicum (Λύθρο του Βορυσθένη)
Pancratium maritimum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Αξιόλογα Πτηνά
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Jynx torquilla torquilla (Στραβολαίμης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Otus scops (Γκιώνης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη