Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS PARNITHA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR3000001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αττικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 14902.43
Χερσαία Έκταση (ha) 14902.43
Συνολική Περίμετρος (km) 60.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1400.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 234.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The mountain of Parnitha (1413 m, Karambola) is located in the northern part of Attika, very close (40 km) to the centre of Athens. The mountainous block of Parnitha consists mainly of marbles and schists. The climate is typical Mediterranean with mean annual rainfall exceeding 650 mm. The site is a well forested area, characterised mainly by forests of the endemic greek fir, Abies cephalonica, on fairly poor and dry soil (a habitat type not included in Annex I, with CORINE 91 code 42.18); temperate coniferous forests (mainly Pinus halepensis); sclerophyllous scrub/maquis, mountain grassland, rocky cliffs, springs and streams. Regarding the zonal vegetation of the area, two main zones exist: 1. The zone of Abies cephalonica at the upper parts (starting from 600 - 800 m and upwards), with A. cephalonica forest, also characterised by Quercus ilex formations as well as by the presence of Quercus pubescence, Fraxinus ornus and other high altitude Mediterranean shrubs; and 2. The zone of Pinus halepensis and the evergreen, sclerophyllous shrubs (Quercus coccifera, Arbutus unedo, Phillyrea media, Myrtus communis, Olea europea, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus etc.) which occur in unmixed communities or understorey vegetation of the pine forests. The area has been characterised as a national park since 1961. The core of the National park is located in the centre of the site and includes the summit area of the mountain. It must be mentioned that habitat type 9540 concerns Pinus halepensis forests.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The National Park of Parnitha is a very interesting region regarding biodiversity, suitable to function as a shelter for the protection and conservation of the flora and fauna of southern Greece. Moreover, it has already been designated an a Special Protection Area (SPA) for birds. This is an important area for species associated with conifer forest species and upland scrub. Species of concern include: Emberiza caesia The flora of mount Parnitha is one of the richest in Greece. There have been recorded hundreds of plant species, many of which are endemic or threatened by extinction. It also hosts a variety of animal species, vertebrates and invertebrates, many of them legaly protected at national and international level. In addition, it is the only area in southern Greece where the red Deer (Cervus elaphus) survives.The proximity of the site to the city of Athens in combination to its great ecological and aesthetic value contribute to its significance as an area which has to be studied and protected.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The main threats within and around the site have been described in section 6.1. However it must be mentioned that these impacts are mainly modifications caused by human activities. The more important threat within the site is the heavy human pressure (building, recreational development and establishment of new tourist shelters) mainly due to the proximity to the urban centre of Athens. The increasing tourism activity is the main threat to the rare flora. The proximity to many residential areas implies the threat of man induced fires. Within the area of the site there is also a limited illegal hunting. With regard to fires, extensive fires have taken place in June 2007, and have destroyed 3.6338 hectares of the National Park of Parnitha, out of which around 1.600 belong to the core area of absolute protection of the park, whereas, around 2.000 hectares belong to the peripheral zone. The total burnt area of forest with fir comes up to around 2.180 hectares, out of which 1.347 belong to the core area of absolute protection of the park. With regard to the Pinus halepensis forest, around 1.056 hectares have been burnt. The surface area of the evergreen broadleaves that has been burnt comes to around 400 hectares.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Anthemis cretica cretica
Arenaria guicciardii (Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι)
Astragalus hellenicus
Campanula celsii parnesia
Centaurea raphanina mixta
Centaurea sibthorpii
Cerastium candidissimum
Crocus laevigatus
Crocus sieberi atticus
Ebenus sibthorpii (Έβενος του Σιμπθόρπ)
Fritillaria graeca
Fritillaria obliqua
Helianthemum hymettium (Ηλιάνθεμο του Υμηττού)
Inula verbascifolia methanea
Linum leucanthum
Onobrychis ebenoides
Orobanche baumanniorum
Paeonia mascula hellenica
Paronychia albanica graeca
Sideritis raeseri attica
Silene radicosa
Silene spinescens
Stachys spruneri
Thlaspi bulbosum
Verbascum graecum
Vicia pinetorum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Crocidura leucodon (Χωραφομυγαλή)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Eptesicus serotinus (Τρανονυχτερίδα)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Myotis myotis (Τρανομυωτίδα)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Pipistrellus pipistrellus (Νανονυχτερίδα)
Pipistrellus savii (Βουνονυχτερίδα)
Plecotus auritus (Ωτονυχτερίδα)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Suncus etruscus (Ετρουσκομυγαλή)
Tadarida teniotis (Νυχτονόμος)
Talpa caeca (Τυφλοσπάλακας)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Eryx jaculus turcicus (Έρυξ (Λουρίτης))
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Papilio alexanor (Παπίλιο ο Αλεξάνωρ)
Σχόλια για τα είδη