Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI AGRAFA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2430002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευρυτανίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 39061.60
Χερσαία Έκταση (ha) 39061.6
Συνολική Περίμετρος (km) 113.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2143.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 400.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Agrafa is the southern limit of the Pindos massif. It is a series of high peaks, covered mostly by Abies borii-regis and other conifers. In the alpine zone there are extended pastures.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This site is very important for birds of prey such as the Griffon Vulture (Gyps fulvus), the Golden Eagle (Aquila chrysaetos), the Peregrine Falcon (Falco peregrinus) and the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus). It is also important for the Chough (Pyrrhocorax pyrrhocorax) a corvid whose distribution in Greece is very limited and its numbers are declining.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Poaching and poisoning are the most serious threats for birds of prey. Abandonment of cultivations and traditional stock raising are also very serious threats, especially for vultures and Choughs. The most serious threat for the White-backed Woodpecker is the coppicing of mature woodland and habitat defragmentation.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη