Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα EKVOLES ACHERONTA (APO GLOSSA EOS ALONAKI) KAI STENA ACHERONTA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2140001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πρέβεζας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4627.67
Χερσαία Έκταση (ha) 4627.67
Συνολική Περίμετρος (km) 42.7
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1276.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The Acheron delta belongs to the lobate morphodynamic delta type and from a rheomorphological point of view it is considered to be a tectonic basin filled in with extensive layer of alluvial deposits carried by the river Acheron. The whole area of the estuary ecosystems is flat or with very low gradient. The plant communities present in the vegetation complex of the Acheron delta and its surrounding hills belong to the following types: Ammophilous-ammonitrophilous, vegetation of saltmarshes, freshwater and brackish marshes, riparian forests, aquatic, macchie and phrygana vegetation and deciduous oak forest remnants of Quercus ithaburensis ssp. macrolepis. Acheron delta is an heterogenous wetland with small-scale spatial variation, that constitutes a particularly suitable habitat for many vertebrate species (especially for birds, amphibians and mammals) as they often need more than one structural vegetation type for their various life functions.The area Stena of the Acherontas River is located at higher altitudes in relation to the coastal wetland of Acheron delta, and consists of calacreous rocks where macchie vegetation with the dominant species of Quercus coccifera, Phillyrea latifolia, etc., is predominant. The arborescent and scrub vegetation participate in higher and lower cover percentages, respectively. The chasmophytic vegetation which is composed of ecologically and phytogeographically interesting taxa, grows on calacreous rocks of high inclinations in the gorge, thus giving special ecological value to the studied site. The well-structured riparian vegetation is composed of the following dominant species: Platanus orientalis, Salix alba, Alnus glutinosa, etc. Within the abandoned fields, a dynamic stage of reestablished vegetation is observed. Various avifauna species protected by the Bern Convention and the Directive 79/409/EEC occur in the studied habitats.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This coastal wetland constitutes an important link in the wetlands chain of Western Greece. The natural habitats have greatly been restricted or downgraded as concerns their structure and function. It should be managed properly in a wise and integrated manner, so that restoration of the existing habitats to be achieved and protection from further degradation. As concerns the species Alnus glutinosa, which has been included in the motivation category D, its populations have intensively been affected by cutting, fires and clearing while the population of Pancratium maritimum consists of smaller number of individuals located only on Ammondia beach. Some reptile species of Annex II of Directive 92/43/EEC and other important animal species have been encountered in habitats of this site. Some of these taxa are represented by small, loose populations. The water shrew Neomys anomalus, is of great importance as it is included in the Greek Red Data Book. Also the fox Vulpes vulpes hellenica and the green frog Rana epeirotica are interesting since they are endemic taxa of Greece and Western Greece-Albania respectively. All taxa characterized by the indication D in Section 3.3 are mentioned in the Presidential Decree 67/81 and are considered as protected animals in Greece. Stena of Acherontas is an important habitat for Balkan endemics, participating in the diversity of the various habitat types and vegetation dynamics. This area with special charcteristics completes the landscape of the whole site since it is of high ecological significance for the avifauna. The combination of the above-mentioned natural characteristics together with the important archaeological areas within this site (Nekromantio, Acropolis of Efira, etc) combine to give special ecotourist interest to the site as a whole. The following species have been allocated motivation D, for the following reasons: Scabiosa epirota: A Balkan endemic distributed in Greece and Albania, which is also given the IUCN Red Data Book category (R); Moltkia petraea: A Balkan endemic distributed in Greece, Albania and Yugoslavia, with a naroow distribution in Greece; Malcolmia graeca subsp. bicolor: A Balkan endemic widely distributed in Greece, but which is scattered within the studied site with a low number of individuals; Petrorhagia obcordata subsp. epirota: A Balkan endemic distributed in Greece and Yugoslavia. In Greece it occurs only in Epeiros and Thessaly; Cotula coronopifolia: A xerophyte with very limited occurrence currently known in Greece from western Sterea Ellada, Stofilia coastal area, NW coasts of Peloponnisos, only; Lippia nodiflora: A species with very limited distribution range in Greece and which is rare in this site. As concerns the species Quercus ithaburensis subsp. macrolepis and Alnus glutinosa, which have been included in motivation category D, their populations have been strongly affected by cutting, fires and clearing while the population of Pancratium maritimum consists of a smaller number of individuals located only on Ammoudia beach. Some reptilian and fish taxa included in Annex II of the 92/43/EEC Directive have been encountered in habitats of this site (section 3.2). As regards the fishes, based on Economidis (pers. comm.) we consider that the Directive species Phoxinellus spp. are to be listed under the names Pseudophoxinus stymphalicus thesproticus (Economidis, 1991). There are more non-bird vertebrate taxa evaluated as Other Important Species according to the motivation system used in section 3.3. Τhe water shrew Neomys anomalus is given motivation A since it is threatened species in Greece. All taxa are protected by the Bern Convention thus justifying the C motivation. Also, the anuran amphibians B. bufo, B. viridis, Hyla arborea, the lizards Anguis fragilis, Lacerta trilineata, the snakes Malpolon monspessulanus, N. natrix, N. tessellata, the shrews Crocidura suaveolens, Neomys anomalus, and the weasel Mustela nivalis, are protected by Greek legislation (Presidential Decree 67/1981) and this is the reason why they have been allocated motivation D. The same motivation is given to Bufo viridis, Hyla arborea and Natrix tessellata because of their evaluation by the CORINE-Biotopes Project. This site's importance has also been evaluated on the basis of its avifauna. Indeed, the Acherontas Delta is considered an EC Important Bird Area. Many rare and threatened species are included in the local, rich avifauna (e.g. Aquila chrysaetos, Falco tinunculus, Gyps fulvus, Hieraciaetus fasciatus and Neophron percnopterus, etc). The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D is protected by the Greek Presidential Decree 67/1981.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Because of the variety of human activities taking place within and around the Acheron delta (clearing, cultivation, unnatural fires, irrigation network, building), the environment of this wetland is characterized by losses of natural habitats during the last decades. The structure and function of the wetland ecosystems have been strongly degraded therefore measures must be taken in order to improve the conservation status of this site. Because of the severe alteration of the natural character of the site, especially the delta area, many animal taxa are absent from this site or their populations have a critically low size. Habitat destruction and tourism are the main reasons of this degradation. Also, hunting is obviously detrimental to the local fauna.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alnus glutinosa (Κλήθρο)
Cotula coronopifolia
Pancratium maritimum
Scabiosa epirota
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Neomys anomalus milleri (Βαλτομυγαλή)
Αξιόλογα Πτηνά
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη