Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα STENA KALAMA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2120004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1820.30
Χερσαία Έκταση (ha) 1820.3
Συνολική Περίμετρος (km) 21.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 827.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 94.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site comprises the magnificent gorge of the Kalamas River, the slopes of which are densely covered with mixed broad-leaved deciduous and schlerophylous vegetation with Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Ulmus campestris, Celtis australis, Colutea arborescens, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Cotinus cogygria, Quercus pubescens, Q. frainetto, Q. ilex, Q. coccifera, Acer monspessulanum, Phillyrea media, Hedera helix, Clematis flammula, Cornus mas, etc. The presence of Olea europaea and Pistacia lentiscus is noticeable along with the appearance of other characteristic species of the Thermo-Mediterranean vegetation belt in the deciduous zone of the Meso-Mediterranean vegetation belt. Within the site, occurs a riparian forest with Platanus orientalis, Salix alba, S. cinerea and Alnus glutinosa. Stands of Scirpus holoschoenus and Carex sp. grow along the river near the water.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The vegetation of the slopes of the Kalamas gorge is in very good ecological condition. The deciduous woodland comprises various tree species and the composition of the maquis vegetation is representative of the habitat types, which occur at these altitudes. Our knowledge of the herbal flora of the area is insufficient and a detailed study could provide much interesting information. Listed in section 3.3 (with motivation D) are Alnus glutinosa, the Greek populations of which are very degraded and must be protected. An interesting vertebrate fauna occurs in the Kalamas gorge. Some fish, a tortoise Testudo hermanni and the otter (Lutra lutra) are taxa of this site, which are included in Annex II of the Directive 92/43/EEC (see section 3.2). According to the best experts judgement (Economidis, pers. comm.) the Directive taxon, Phoxinellus spp. is accurately classified under the taxon Phoxinellus stymphalicus thesproticus, which are the respective valid Greek taxon. The relatively common occurrence of the otter in this site is an indicator of the good environmental conditions prevailing in the area. This animal is mentioned in the Greek Red Data Book as "Vulnerable", whereas the fish taxon has been classified under the threat category Endangered" (P. s. thesproticus). Some other non-bird vertebrates known to occur in this site are considered as Other or Greek Important Species, since they fall under at least one of the motivation categories used in section 3.3. The wolf Canis lupus is a threatened Greek taxon mentioned in the Greek Red Data Book as "Vulnerable". The wolf is a priority species of Annex II of the Directive92/43/EEC but in the case of the Greek populations this priority exclusively concerns those living south of the parallel of 39o. All taxa, except the hedgehog Erinaceus concolor, are included in the Bern Convention's lists, thus becoming eligible for motivation C. Specific taxa receive motivation D for the following reasons: a) The frog Rana graeca, the lizards Algyroides nigropunctatus and Lacerta trilineata are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981; b) the lizard Algyroides nigropunctatus is additionally a Balkan endemic taxon. This site has also been evaluated as an EC Important Bird Area because of the occurrence of several birds of prey and other rare bird taxa. The Egyptian and Griffon Vultures (Neophron percnopterus and Gyps fulvus), the Short-toed Eagle (Circaetus gallicus), the Golden Eagle (Aquila chrysaetos), the Lesser Kestrel (Falco naumanni), the Lesser Grey Shrike (Lanius minor) are examples of such animals; Circaetus gallicus excluded, all these taxa are threatened in Greece. This site's colony of Gyps fulvus is one of the most important in Ipeiros region. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D is protected by the Greek Presidential Decree 67/1981.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The most important threat at present, seems to be the restriction of the riparian forest due to enlargement of the agricultural land near the river banks. A reduction in the amount of grazing in the area contributes to the development of the maquis vegetation and improves its ecological condition. The site is moderately endangered by rare species collection for science.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alnus glutinosa (Κλήθρο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη