Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα EKVOLES (DELTA) KALAMA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2120001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Θεσπρωτίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8531.43
Χερσαία Έκταση (ha) 6987.63
Συνολική Περίμετρος (km) 45.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 506.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The aquatic vegetation of the water basins and the ditches is composed of the plant communities assigned to the classes Lemnetea minoris, Ceratophylletea demersi and Potamogetonetea pectinati. The reed thickets present high diversity. They belong to the class Phragmitetea and are composed of the associations Phragmitetum australis and Scirpo-Phragmitetum. The zonal development of halophytic communities and wet meadows with Juncus sp. is very characteristic in some areas of the Kalamas Delta.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The riparian forest stands have an important ecological role together with high historical and aesthetic value. The surrounding hills play a special ecological role in the structure and function of the conservation of the Kalamas wetland while the thickets of reed and tamarisk and the halophytic plant communities have special ecological characteristics. Taxa with motivation D are: Petrorhagia obcordata subsp. epirotica, which is a Balkan endemic distributed in Greece and Yugoslavia in Greece it occurs only in Epeiros and Thessaly. Azola filiculoides, a small aquatic free-floating fern widely distributed in Europe with an interesting distribution range in Greece, and Alnus glutinosa. The latter species is affected intensively by human pressure, resulting in the continuous decline of its population. The Quercus ithaburensis ssp. macrolepis constitutes remnant stands with special ecological value, which must be restored. The delta and the valley of Kalamas river is one of the most important areas in Greece from a zoological point of view. Some species mentioned in the 92/43/EEC Directive (Annex II), have been recorded in this site (see section 3.2). The otter Lutra lutra is rather locally frequent, indicating still, unpolluted waters. With the exception of Caretta caretta, whose presence in the broader area of sea water, around the mouth of the river is sporadic, the other reptile species of the site are present in dense populations. According to Economidis (pers. com.), the fish taxa valid for Greece, Pseudophoxinus stymphalicus is well ascribed by the Directive taxa Phoxinellus spp. Bothl of them are threatened in Greece, at least locally and is endemic to Greece (P. stymphalicus) Furthermore, many Other Important Taxa (section 3.3) have been known to live in this site. Among them, the water shrew Neomys anomalus is mentioned in the Greek Red Data Book under the threat category "Insufficiently Known". With the exception of Myocastor coypus, they are protected by the Bern Convention and are, therefore, eligible for motivation C. As far as the Wildcat, Felis silvestris is concerned, it receives motivation C as it is mentioned in the CITES Convention. The toads B. bufo and B. viridis, the frogs Hyla arborea and Rana dalmatina, the lizards Algyroides nigropunctatus, Lacerta trilineata, the colubrid snakes Coluber gemonensis, C. najadum, Malpolon monspessulanus, Natrix natrix and N. tessellata, the hedgehog Erinaceus concolor, the shrews Crocidura suaveolens and Neomys anomalus, the weasel Mustela nivalis, and the polecat Mustela putorius, are mentioned in the Greek Presidential Decree and therefore justify motivation D. Motivation D is also allocated to the following taxa which have been evaluated by the CORINE-Biotopes Project: the amphibians Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, the reptiles Ablepharus kitaibelii, Natrix tessellata and the mammal Felis silvestris. Some Balkan endemics also receive motivation D: Rana epeirotica, Algyroides nigropunctatus, Podarcis taurica ionica, Coluber gemonensis, Microtus thomasi, and the two Apodemus taxa. Finally, motivation D is given to the noutria Myocastor coypus (which is considered a good indicator of well-conserved wetlands), and the generally rare and cryptic Wildcat Felis silvestris. The zoological, ecological and aesthetic value of this site is evident when taking the very interesting local avifauna into account. Rare, threatened and even taxa in danger of extinction, occur in this EC Important Bird Area. The invertebrate species listed in section 3.3 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Pieris krueperi is also included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Water and soil pollution is observed in the Kalamas wetland due to many human activities (disposal, unwise use of fertilizers and pesticides, etc.). Road construction on the hills has made hunting and grazing easier by increasing access to these areas. Many of the animal habitats in this site are very vulnerable because of a variety of human activities. Habitat alteration or destruction within the area is mainly due to intensive agriculture (deforestation, pollution), grazing, embankments, sand extraction, stock farming, etc. Hunting is the most serious threat to the sites's avifauna.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alnus glutinosa (Κλήθρο)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Crocidura suaveolens balcanica (Κηπομυγαλή των Βαλκανίων)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Mustela putorius (Βρωμοκούναβο)
Myocastor coypus (Μυοκάστορας)
Neomys anomalus milleri (Βαλτομυγαλή)
Αξιόλογα Πτηνά
Cisticola juncidis juncidis (Κιστικόλη (Ντουλαπάρης))
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Coluber caspius (Ζαμενής (Αστραπόφιδο))
Coluber gemonensis gemonensis
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Aphanius fasciatus (Ζαχαριάς)
Syngnathus abaster (Σακοράφα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη