Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα DELTA PINEIOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1420015
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3358.97
Χερσαία Έκταση (ha) 3031.71
Συνολική Περίμετρος (km) 40.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 47.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site consists of the two main branches of Pineios River, the riparian forests formed on its bank and the adjacent cultivations. It also includes the estuary with its riparian woodland, marshes, small freshwater lakes, sand dunes and the coastal zone.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This area is very important for wetland species such as the Purple Heron, Little Bittern, Little Grebe, Coot, Mallard, Oystercatcher and Kingfisher that breed in significant numbers. It is also important for birds of prey like the Black Kite, Levant Sparrowhawk, Lesser Spotted Eagle that also nest in the area. Furthermore, species that prefer areas that combine agricultural with forest habitats, like the Black Stork, Roller and Bee-eater can also be found breeding in significant numbers. Finally, the area is also important during winter for visitors like the Black-throated Diver and the Sandwich Tern. \n

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Illegal logging threatens the riparian forests. Housing development is also a serious threat, as well as the expansion of cultivations and tourist installations. Poaching is intense, and iindustrial and urban pollution of the Pineios river waters is still heavy.\n
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cygnus olor (Κύκνος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη