Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα STENA KALAMAKIOU KAI ORI ZARKOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1420009
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4169.49
Χερσαία Έκταση (ha) 4169.49
Συνολική Περίμετρος (km) 41.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 695.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 65.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A rugged mountain dominated by scrub. The adjacent gorge and valley contains some riverine forest. Stena Kalamakiou is a gorge traversed by Pinios river in the region of Trikala, with a gallery of riparian woodland among bare hills. The site also has interesting landscape and geomorphology. The vegetation is typical for this kind of ecosystems. It is characterized by plant species such as Salix alba, Alnus glutinosa, Ulmus campestris, Populus alba (and various hybrids of Populus), Vitex agnus castus, Tamarix sp., Rubus sp. There are also isolated trees of Platanus orientals and Fraxinus angustifolia. The surrounding area is mainly used as pastureland.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This is an important area for resident raptors and species characteristic of open habitats. Species of concern include: Falco biarmicus.Stena Kalamakiou, a gorge of Pinios river surrounded by bare hills, is used for stock farming. Although having no special characteristics, the gorge is a valuable riverine ecosystem; it is situated in the heart of the Thessalic plain, a problematic region highly influenced by human activities. Therefore it is of special importance for the wild fauna and flora of the area, one of the last resorts in the region and needs protection.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Human activites include stock-raising and hunting. The main threat is from illegal hunting.The principal problems and threats of the region are caused by the direct and indirect human impacts and activities. The major problem is the pollution from dumping and deposition of industrial, agricultural, stock farming (from pigsties, slaughter houses, cheese dairies etc) and urban waste (701). A significant problem of Pinios river is also the run - off of pesticides and fertilizers used in the surrounding agricultural land (110/ 120). Control of pollution and conservation of riparian forests are necessary.A serious threat to the ecosystem is also the water pumping for the irrigation of the nearby land during the summer season (130). The pumping can be so intense that it often leads to the severe fall of the water level and the destruction of the riverside and hydrophilous vegetation (800). Needless to expand on the stress this causes to the fauna and flora of the area and to the balance of the ecosystem. Other threats are finally, the expansion of agricultural land (151) through the illegal tree exploitation (167), the sand extraction (300) and the extensive leisure fishing (220).Due to the geomorphology of the site, some of these problems can be considered as mainly located in other parts of the river, specifically where it flows through the Thessaly plain, and not strictly at Stena Kalamakiou. It is clear though, that the nature of a river ecosystem is such that we cannot isolate a section of it. That means that a problem of pollution in one area is almost certain to affect a greater part of the river.The most vulnerable part of the site is the river (water quality) and the riparian forest that needs to keep its diversity and structure.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη