Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1420005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λαρίσης
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1335.87
Χερσαία Έκταση (ha) 1335.87
Συνολική Περίμετρος (km) 18.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 535.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 9.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

It is an extensive valley of the river Pineios with high cliffs, wooded slopes, riverine forest and maquis. The significant aesthetic forest with the natural fresh-water springs of the Agia Paraskevi, is situated between the mountains Olympos and Ossa. From a geological point of view this site consists of serpentine, gneiss, schists and carbonate rocks.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες

The site comprises forests with great aesthetic and ecological value. There are a large number of water birds and populations of common fish species. In the present site occurs one greek endemic plant species.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Human activities include stock-raising, a railway that runs through the area, bridges, roads, motor way etc. The area has also many tourist activities. The riverine forests of the area have been badly damaged by extensive forest fires, agriculture activities and tree-fellings.

Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Myotis capaccinii (Ποδαρομυωτίδα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Aegypius monachus (Μαυρόγυπας)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber jugularis jugularis (Μαύρος ζαμενής)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis (Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Podarcis taurica ionica (Γουστέρα του Ιονίου)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Gobio uranoscopus elimeius (Μουστακάς)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη