Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα OROS VERNON - KORYFI VITSI
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1340006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φλώρινας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8202.13
Χερσαία Έκταση (ha) 8202.13
Συνολική Περίμετρος (km) 35.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2128.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 845.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Nymfeon (a nearby village) is being currently developed into an ecotouristic centre of the area. Several hotels and hostels have been build and operate succesfully, attracting many nature lovers from all over Greece. Within the site there are several abandoned villages and abandoned pastures. These create suitable habitat and also provide fruits that are food for the bear. The area has been used by military forces since WW II and today, the highest peak is occupied by a large military radar station. The climate is continental type, with very cold winters.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The importance of the site stems from the small bear population that permanently lives here. As it is a military area, with little activity on the subalpine grasslands, preserving the vegetation and wildlife. The beech forest is also important as a pollution absorbant in relation to the highly polluted and degraded natural environment of the Amyndeo plain. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invertebrate Pseudochazara geyeri which is the western edge of extension, the invertebrates Melitea arduina, Nymphalis xanthomelas, Colias balcanica which are refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, the invertebrates Coenonympha leander, Apatura iris, which are contained to the Presidential Decree 67/1981.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 2 taxa are greek endemics, 5 taxa are protected by the EC Environment Legislation (1992), 2 taxa (Festuca koritnicensis, Onosma heterophyllum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 9 taxa (Campanula hawkinsiana, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza sambucina, Dactylorhiza saccifera, Dianthus viscidus, Lilium carniolicum ssp. albanicum, Poa thessala, Scabiosa taygetea ssp. portae) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 3 taxa (Epilobium collinum, Galium pseudaristatum, Viola velutina) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 18 taxa (Bruckenthalia spiculifolia, Campanula spatulata ssp. spatulata, Centaurea deustiformis, Centaurea napulifera ssp. velenovskyi, Dianthus cruentus, Dianthus pinifolius ssp. lilacinus, Dianthus tristis, Erysimum microstylum, Euphorbia amygdaloides ssp. heldreichii, Galium breviramosum, Galium oreophilum, Hieracium cymosum ssp. heldeichianum, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Scrophularia aestivalis, Silene fabarioides, Silene waldsteinii, Trifolium pignantii Viola orphanidis) are Balkan endemics and 2 taxa (Geum coccineum,Silene roemeri) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα In general human activities are kept at low levels within the site, but some attention should be given to ecotouristic development which must always be below the carrying capacity of the forest.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula hawkinsiana
Centaurea deustiformis
Cephalanthera longifolia
Corallorhiza trifida
Dactylorhiza sambucina
Dianthus tristis
Epilobium collinum
Epilobium vernonicum
Geum coccineum
Limodorum abortivum abortivum
Poa thessala
Silene fabarioides
Silene waldsteinii
Viola orphanidis orphanidis
Viola velutina
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis bechsteini (Μυωτίδα του Μπεχστάιν)
Myotis daubentoni (Μυωτίδα του Νταουμπέντον)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Pipistrellus nathusii (Νυχτερίδα του Ναθούσιους)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura iris (Απάτουρα η Ίρις)
Σχόλια για τα είδη