Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI KASTORIAS
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1320001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Καστοριάς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4732.50
Χερσαία Έκταση (ha) 4732.5
Συνολική Περίμετρος (km) 28.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 814.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 622.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A fresh water lake surrounded by partly forested mountains with the town of Kastoria built on its shore. Rooted aquatic plants, submerged or with floating leaves (Potamogeton spp., Vallisneria spiralis, Najas marina, Myriophyllum spicatum, Trapa natans, Polygonum amphibium etc.) form important habitats. Also, reed beds dominated by Phragmites australis fringe the lake.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες A wetland of great importance for birds as a breeding, feeding and wintering place. It supports a diverse avifauna including rare and threatened species. Also, important for birds of prey. The reference on Unio crassus is about the subspecies carneus. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the invrertebrate Pseudochazara cingovskii, which is refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe. In the present site Trapa natans, a plant species included in WCMC, as well as two Balkan endemic plant species (Carum strictum, Paronychia macedonica) are growing wild.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Serious threats for the wetland are intensive agriculture and water pollution from town wastes and agricultural run-off. Sewage treatment installations operate. Sport and leisure structures limit the wetland’s expansion.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Paronychia macedonica
Trapa natans (Τράπα η πλέουσα)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη