Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα VASILITSA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1310001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Γρεβενών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 8012.78
Χερσαία Έκταση (ha) 8012.78
Συνολική Περίμετρος (km) 49.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2248.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 775.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου A rugged area densely forested and sparsely populated. The rock is exclusively serpentine.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Pachychilon pictus is a common species with big populations in the neighbouring countries (Albania, FYROM). In Greece, Aoos river is the southest limit of its presence, and thus, it is considered as a rare species for our country and for the European Union, too. The area has not been studied up to now. However it is important as a natural refuge for rare mammals (bear, otter, chamois) and together with the neighbouring important sites, Mt. Smolikas and Pindos National Park, forms an extensive and continuous undisturbed zone. The subalpine meadows are important hunting grounds for birds of prey. Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 12 taxa are greek endemics, one taxon is protected by the Bern International Convention, 7 taxa (Aethionema saxatile ssp. oreophilum, Allium phthioticum, Alyssum smolikanum, Barbarea sicula, Festuca koritnicensis, Scorzonera doriae, Soldanella pindicola) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 5 taxa (Campanula hawkinsiana, Dactylorhiza sambucina, Gentiana verna ssp. balcanica, Narcissus poeticus ssp. radiiflorus, Orobanche rechingeri) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), one taxon (Pedicularis petiolaris) is rare in Greece, 19 taxa (Arenaria conferta ssp. serpentinii, Astragalus creticus ssp. rumelicus, Campanula spatulata ssp. spatulata, Campanula tymphaea, Carum graecum ssp. serpentinicum, Carum rupestre, Fumana bonapartei, Galium oreophilum, Linum puntatum ssp. pycnophyllum, Myosotis alpestris ssp. suaveolens, Plantago media ssp. pindica, Polygala alpestris ssp. croatica, Silene fabarioides, Thymus stojanovii, Thymus teucrioides ssp. alpinus, Trifolium pignantii, Trinia grauca ssp. pindica, Viola albanica, Viola dukadjinica) are Balkan endemics and 2 taxa (Ornithogalum oligophyllum, Silene roemeri) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The skiing centre effects the alpine and subalpine grasslands. Communication installation and grazing threaten the area.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium phthioticum
Alyssum smolikanum
Barbarea sicula
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Bornmuellera tymphaea
Campanula hawkinsiana
Carum rupestre
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza sambucina
Orobanche rechingeri
Pedicularis petiolaris
Scorzonera purpurea peristerica
Silene fabarioides
Soldanella pindicola
Thymus stojanovii
Trifolium parnassi
Verbascum epixanthinum
Viola albanica
Viola dukadjinica
Viola epirota
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη