Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα ORI VRONTOUS - LAILIAS - EPIMIKES
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1260007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 6799.47
Χερσαία Έκταση (ha) 6799.47
Συνολική Περίμετρος (km) 61.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1767.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 681.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The hardwood forests extend their dominance in the most part of area. Two important species characterize the forests of Mt. Vrontou and Lailias (Quercus frainetto and Fagus sp.). There are also Pinus nigra var. palassiana forests, Pinus sylvestris is a less significant pine in a few stands. From a geological point of view the mountain belongs to the Mass of Rodope. The climate is an intermediate climate type those of the Mediterranean and the continent. The high altitudes belong to the humid zone, while the lower areas belong to the dry zones.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Area with rich forest of deciduous trees (especially beech forest) and coniferous trees (Pinus nigra). It has many rare species (like the ampibian Triturus karelinii) and species with restricted distribution in the Balkan peninsula. The forest resources of Lailias provide a variety of recreational offerings: hunting, picnicking and camping; walking, hiking and mountain climbing; driving vehicles in forest settling; winter sport and skiing; photography, painting and nature study. Although most commercial forests are publicity owned, they are have harvested by private associations under arrangements with the Greek Forest Service. A lot of poor people work in logging and wood using industries, so the local unemployment decrease remarkable. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurence of the mammal Vulpes vulpes, which is refered to Corine biotopes project 1988. Technical handbook. vol. 1., the invertebrate Kirinia climene which is refered to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe, the invertebrate Helix philibinensis, which is the southern edge of extension.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, one taxon is greek endemic, 6 taxa (Dactylorhiza kalopissii, Festuca koritnicensis, Onosma heterophyllum, Ranunculus fontanus, Rhinanthus pindicus, Sempervivum marmoreum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 10 taxa (Acer heldreichii, Atropa bella - donna, Dactylorhiza cordigera, Dactylorhiza sambucina, Dianthus viscidus, Digitalis viridiflora, Gymnadenia frivaldii, Lilium martagon, Picea abies ssp. abies, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 4 taxa are rare (Epilobium collinum, Galium macedonicum, Ranunculus incomparabilis, Trifolium spadiceum) in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 17 taxa (Abies borisii-regis, Achillea chrysocoma, Allium melanantherum, Asperula aristata ssp. nestia, Bruckenthalia spiculifolia, Centaurea napulifera ssp. napulifera, Cerastium rectum, Cirsium appendiculatum, Galium hellenicum, Hieracium cymosum ssp. heldeichianum, Hypericum rumeliacum ssp. rumeliacum, Saxifraga chrysospleniifolia, Scrophularia aestivalis, Sideritis scardica, Stachys plumosa, Thymus degenii, Thymus stojanovii) are Balkan endemics and 2 taxa (Saxifraga sempervivum, Silene roemeri) find their main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Turkey or Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα This area seriously threatened by non sustainable forestry and hunting. Many other parts of the mountains used for grazing. In high areas of mountain Vrontou, delicate balances are, readily upset. Once disturbed, fragile soils quickly erode. Once trampled or grazed rare subalpine plants may not return. Crystal-clear and sparkling brooks should be safeguarded from pollution.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea chrysocoma
Allium melanantherum
Asperula aristata nestia
Atropa bella-donna
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Cerastium rectum (Κεράστιο το όρθιο)
Cirsium appendiculatum
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza sambucina
Epilobium collinum
Lilium martagon
Picea abies (Ερυθροελάτη)
Ranunculus fontanus
Ranunculus incomparabilis
Rhinanthus pindicus
Sideritis scardica
Stachys plumosa
Thymus stojanovii
Trifolium spadiceum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis capaccinii (Ποδαρομυωτίδα)
Rhinolophus mehelyi (Ρινόλοφος του Μεχέλυ)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Testudo graeca ibera (Γραικοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη