Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα LIMNI PIKROLIMNI - XILOKERATEA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1230004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Κιλκίς
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2012.31
Χερσαία Έκταση (ha) 2012.31
Συνολική Περίμετρος (km) 18.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 106.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 54.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου An inland saline lake with no floating or submerged vegetation other than algae. The salinity of waters is due to the presence of volcano sedimentary rocks in the area and to intense evaporization taking place during Neogene period. An important halophytic vegetation, dominated by Puccinelia convoluta and classified according to the characteristic species (Crypsis aculeata, Suaeda maritima, Camphorosma annua, Plantago coronopus, Limonium gmelinii, Spergularia nicaeensis, Elymus elongatus) to various associations, occur in the immediate vicinity of the lake. Also, scattered reed bed formations with Phragmites australis occur at the margins of the lake.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες This an important site for breeding, passage and wintering waterbirds, and also for raptors. Species of concern include: Falco naumanni. As an inland saline lake, Pikrolimni is unique in Greece. It supports an interesting halophytic vegetation with a structure remarkably differentiated from that of coastal one, probably due to the fact that salinity of lake water (NaCl, Na2CO3, Na2SO4) differs from that of marine water.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Threats come from new touristic developments, intensified agriculture and cutting of reedbeds to provide fodder for livestock. Circus pygargus nests in the cereal fields but these are usually harvested before fledging.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Corvus frugilegus frugilegus (Χαβαρόνι)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana pusilla (Νανοπουλάδα)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη