Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα STENA ALIAKMONA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1210002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ημαθίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3623.73
Χερσαία Έκταση (ha) 3623.73
Συνολική Περίμετρος (km) 38.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 747.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 46.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου It is a gorge of Aliakmonas river with cliffs. After the amplification of the river banks the Polyphyton lake was created.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες It is an important area for birds of prey providing feeding, nesting and refuge habitats.It also provides wintering habitats for migratory bird species and consists a migratory flyway. In the present site Onobrychis aliacmonia, considered as an extinct plant species in WCMC and European Red Data list, has been rediscovered recently. This plant is a very rare, local endemic.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The area is much endangered by quarrying and construction works.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Coluber jugularis jugularis (Μαύρος ζαμενής)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe longissima longissima (Γιατρόφιδο)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Αξιόλογα Ψάρια
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Rhodeus sericeus amarus (Μουρμουρίτσα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη