Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα PERIOCHI ELATIA, PYRAMIS KOUTRA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1140003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 7447.10
Χερσαία Έκταση (ha) 7447.1
Συνολική Περίμετρος (km) 58.8
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1810.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 919.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The site belongs to the over-moist bioclimatic layer with cold winters. It is characterized by the presence of acid siliceous and metamorphic rocks. The relief is of great diversity with mild and steep slopes. It represents one of the most mountainous parts of the Nestos river watershed and is characterized by many small and big streams with continuous flow, all year round. The forests of the area reflect the intensive forest practices. The forests consist of mixed and pure stands of Picea abies, Pinus sylvestris, Fagus moesiaca and other broad leaved species. The east part of the area consists of warmer vegetation types with stands of Quercus dalechampii, Q. frainetto and Pinus nigra.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The area is characterised by its rare flora and fauna. It represents the southest limit of the distribution of Picea abies, Pinus sylvestris and Fagus sylvatica. The "moor" areas found in the region are of great importance. The forests of Elatia are of the most important in Greece on a timber production point of view. The reference on Leuciscus cephalus is about the subspecies macedonicus. Concerning the fauna, the quality of the site is indicated by the occurrence of the invertebrates Erebia aethiops, Coenonympha glycerion, Carterocephalus palaemon which are the southern edge of extension and the invrertebrate Erebia oeme which is referred to in Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe, Council of Europe.Concerning the wild plants, the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, 3 taxa are greek endemics, 3 taxa (Festuca koritnicensis, Ranunculus fontanus, Viola stojanowii) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 8 taxa (Dactylorhiza cordigera, Digitalis viridiflora, Gentiana cruciata, Lilium martagon, Picea abies ssp. abies, Pinus peuce, Sambucus racemosa, Viola tricolor ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 3 taxa (Stachys officinalis, Trifolium spadiceum, Verbascum humile ssp. humile) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece, 6 taxa (Allium melanantherum, Asperula aristata ssp. nestia, Cirsium appendiculatum, Dianthus cruentus, Genista tinctoria, Veronica barrelieri) are Balkan endemics and one taxon (Silene roemeri) finds its main distribution area in the Balkan Peninsula extending also to Italy.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The intensive forest management, the partial mechanization of timber removal as well as the various silvicultural treatments create, to a great extent, an artificial environment inside the forest ecosystems of the area. The continuous increase in the mechanization of forest works has a negative impact on the conservation and protection of the rare flora and fauna species.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium melanantherum
Asperula aristata nestia
Cirsium appendiculatum
Genista tinctoria (Γενίστα η βαφική)
Gentiana cruciata cruciata
Lilium martagon
Picea abies (Ερυθροελάτη)
Pinus peuce (Μακεδονικό πεύκο)
Ranunculus fontanus
Sambucus racemosa (Ανδριανός)
Stachys officinalis
Trifolium spadiceum
Viola stojanowii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis bechsteini (Μυωτίδα του Μπεχστάιν)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Nyctalus lasiopterus (Μεγάλος νυχτοβάτης)
Nyctalus leisleri (Μικρός νυχτοβάτης)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vespertilio murinus (Παρδαλονυχτερίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη