Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα DASOS FRAKTOU
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR1140001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 1090.05
Χερσαία Έκταση (ha) 1090.05
Συνολική Περίμετρος (km) 17.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1949.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1366.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The climate type is mediterranean to middle-european. The forests of the area mainly consist of mixed stands of Fagus sp.-Picea abies-Pinus sylvestris-Abies borisii-regis. There are small stands of Populus tremula and Betula pendula, especially on steep slopes (extreme site conditions). The final climax is mixed stands of Fagus sp.-Picea abies-Abies borisii-regis. Maximum tree age is 500 years, diameter is 1.20 m and height is 59 m for conifers and 45 m for Fagus sp. The steep slopes and the small streams form low waterfalls.
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες The most important ecological value of the site is the undisturbed ecosystem. This ecosystem is natural with a great ecological and silvicultural importance and it can be used as a model (pattern) for studying the dynamic evolution of other natural forest ecosystems. The site has a number of rare plant species (of the herbaceous vegetation) for Greece and Europe and is also characterized by a rich fauna in number and species. The total site is today 1072 ha of which 589 ha are under protection as SPA, 269 ha are protected after the decision of the Greek Ministry of Rural Development and Food and, finally, 214 ha are protected by the Forest District Office of Drama. The reference on Leuciscus cephalus is about the subspecies macedonicus. Concerning the fauna the quality of the site is indicated by the occurrence of the invertebrates Neptis rivularis, Limenitis populi, Limenitis camilla which are the southern edge of extension, the invertebrate Carcharodus flocciferus which is referred to Heath J. 1981. Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. Council of Europe and the invertebrate Apatura iris which is contained to the Presidential Decree 67/1981.Concerning the wild growning plants the quality of the site is indicated by the occurrence of other important taxa. Among them, one taxon is greek endemic, 2 taxa (Lathraea rhodopea, Lilium rhodopaeum) are included in the WCMC and/or European Red Data list, 4 taxa (Dianthus petraeus ssp. orbelicus, Gentiana asclepiadea, Gentiana symphyandra, Viola tricolor L. ssp. macedonica) are protected by the Greek Presidental Decree (67/1981), 4 taxa (Aconitum lamarkii, Centaurea nervosa ssp. nervosa, Crepis conyzifolia, Valeriana officinalis ssp. collina) are rare in Greece and/or reach their extreme distribution limits in Northern Greece and 4 taxa (Abies borisii-regis, Lactuca visianii, Silene waldsteinii, Veronica barrelieri) are Balkan endemics.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα Although the virgin forest within the boundaries of this site, is protected as a natural monument, very often, human activities around the virgin forest, such as thinnings and felling, disturb the wildlife (forest fauna).
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Asperula aristata thessala
Dianthus petraeus orbelicus
Gentiana asclepiadea
Lathraea rhodopea
Lilium rhodopaeum
Silene waldsteinii
Valeriana officinalis collina
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Myotis emarginatus (Πυρρομυωτίδα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Tetrao urogallus (Αγριοκουρνός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Apatura iris (Απάτουρα η Ίρις)
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Limenitis populi (Λιμενίτις της λεύκας)
Parnassius apollo (Παρνάσσιος ο Απόλλων)
Σχόλια για τα είδη